top of page
Fabric in Rolls

Info verminderd tarief
academiejaar 2023-204

 

Gezinskorting voor studenten onder de 18 jaar

 

Meerdere inschrijvingen uit hetzelfde gezin in de AHA!. Deze korting wordt automatisch door ons verrekend vanaf de tweede inschrijving van hetzelfde gezin wonende op hetzelfde adres (enkel voor min 18-jarigen). 

Vermindering via MiA

 

MiA tarief = 80% korting bij inschrijving.

Ben je in het bezit van een persoonlijke Uitpas op je naam + heb je een beperkt inkomen + woon je in een gemeente/stad dat deel uitmaakt van dit Uitpas/MiA verhaal? Dan krijg je 80% korting op het inschrijvingstarief.

Online inschrijven is niet mogelijk! Breng je persoonlijke Uitpas mee naar het AHA! secretariaat, laat deze inlezen en ontvang direct je korting.

Vermindering op basis van attest

 

Je kan ook op basis van het voorleggen van een attest korting krijgen. Hieronder een overzicht van attesten uitgereikt door de bevoegde overheid.

• Uitkeringsgerechtigde werklozen:

> U bent volledig werkeloos of ten laste van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze.

> U bent verplicht ingeschreven als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, of ten laste van een dergelijke persoon.

                    Soort attest 

                    Attest afgeleverd door VDAB of RVA gedateerd vanaf 1 september 2023 met de  vermelding

                    inschrijving in het Deeltijds  Kunstonderwijs'.

                    In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te vragen bij de

                    dienst bevolking van uw stad.

 

• Leefloon:

 > U ontvangt een leefloon van het OCMW.

                    Soort attest 

                    Attest afgeleverd door het OCMW gedateerd vanaf 1 september 2023.

 

• Inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag:

 > U ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag.

                    Soort attest 

                    Attest afgeleverd door het OCMW gedateerd vanaf 1 september 2023.

 

• Erkend is als gehandicapte met tegemoetkoming FOD of persoon ten laste in deze situatie:

> U bent erkend als gehandicapte en u ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of u hebt iemand in deze situatie ten laste.

                    Soort attest 

                    Attest afgeleverd door de FOD (dit attest kan je niet aanvragen – dit krijg je                             

                    automatisch toegestuurd indien je in aanmerking komt).

                    In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te

                    vragen bij de dienst bevolking van uw stad.

 

• Erkend is als gehandicapte met 66% arbeidsongeschiktheid of persoon ten laste in deze situatie:

> U bent erkend als gehandicapte met 66% arbeidsongeschiktheid  (voor kinderen en jongeren is dit = pijler 1 met minstens 4 punten) en u beschikt over een RIZIV nummer of u hebt iemand in deze situatie ten laste.

                   Soort attest 

                   Attest afgeleverd door de mutualiteit gedateerd vanaf 1 september 2023 met

                   vermelding van uw RIZIV nummer + omschrijving% en pijler arbeidsongeschiktheid

                   (iedereen die zich in deze situatie bevindt heeft een RIZIV-nummer dat terug te vinden is in uw

                   persoonlijk arbeidsongeschiktheidsdossier. Er is een onderscheid tussen formulieren

                   kinderen/jongeren en volwassenen.

                   In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te vragen bij de

                   dienst bevolking van uw stad.

 

• Recht op een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%) of persoon ten laste in deze situatie:

> U hebt recht op een verhoogde kinderbijslag wegens erkenning van ten minste 66% arbeids-ongeschiktheid of u hebt iemand in deze situatie ten laste.

> Niet van toepassing op gepensioneerde personen.

                 Soort attest 

                 Attest afgeleverd door uw persoonlijk kinderbijslagfonds of Famifed (Federaal agentschap  

                 voor kinderbijslag) vanaf 1 september 2023 met  de vermelding reden.

                 In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te vragen bij de

                 dienst bevolking van uw stad.

 

• Verblijf in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling:

> U verblijft in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling.

                Soort attest 

                Attest afgeleverd door de instelling gedateerd vanaf 1 september 2023.

• Statuut erkend politiek vluchteling of persoon ten laste in deze situatie:

> U bent erkend politiek vluchteling of u hebt iemand in deze situatie ten laste.

                Soort attest 

                De federale instelling Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen(CGVS)

                reikt het attest uit dat het statuut  van erkende vluchteling aantoont. Met zo’n attest kan de 

                erkende vluchteling zich inschrijven in het register van de gemeente waar zij/hij verblijft.

                De gemeente zorgt dan ofwel voor een:

                > jaarlijks te hernieuwen bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.

                > identiteitsbewijs voor vreemdelingen geldig voor vijf jaar.

                Zowel het attest van het CGVS als de gemeentelijke documenten volstaan om een verminderd

                tarief te bekomen.

                In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te vragen bij de

                dienst bevolking van uw stad.

 

• Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid.

> Elke betaalde inschrijving van een lid van een leefeenheid geeft een jongere van diezelfde leefeenheid automatisch recht op verminderd tarief.

> Leefeenheid = iedere lid van een leefeenheid (gezin of nieuw samengesteld gezin) met als hoofdverblijfplaats hetzelfde adres als de jongere die zich reeds heeft ingeschreven in de academie krijgt korting.

               Soort attest 

               Een attest ‘gezinssamenstelling’ aan te vragen bij de dienst bevolking van uw stad

               (enkel in geval van nieuw samengestelde  gezinnen of personen te laste).

Leerling/gezinslid is inschreven in een andere academie 

 

Een leerling die is ingeschreven op een andere academie komt op de AHA! steeds op de wachtlijst van de 2de optie terecht, en kan pas toegelaten worden eind september indien de klascapaciteit nog niet werd bereikt.

Indien het volledig tarief werd betaald voor een inschrijving in een andere academie, dan heb je recht op vermindering op de AHA. Verwittig in dat geval het AHA secretariaat. Kortingen worden vanaf 1 juni tot en met 30 september van dat academiejaar terugbetaald na het voorleggen van een geldig inschrijvingsbewijs.

bottom of page