top of page
Flower Girl_edited.png

REDEN VERMINDERD TARIEF

GEZINSKORTING VOOR STUDENTEN ONDER 18 JAAR

Meerdere inschrijvingen uit hetzelfde gezin in de AHA!. Deze korting wordt automatisch door ons verrekend vanaf de tweede inschrijving van hetzelfde gezin wonende op hetzelfde adres (enkel voor -18-jarigen). 

VERMINDERING VIA MIA

MiA tarief = 80% korting bij inschrijving.

Ben je in het bezit van een persoonlijke Uitpas op je naam +heb je een beperkt inkomen + woon je in een gemeente/stad dat deel uitmaakt van dit Uitpas/MiA verhaal? Dan krijg je 80% korting op het inschrijvingstarief. Online inschrijven is niet mogelijk! Breng je per-soonlijke Uitpas mee naar het AHA! secretariaat, laat deze inlezen en ontvang direct je korting.

Flower Girl_edited.png
Flower Girl_edited.png

VERMINDERING OP BASIS VAN ATTEST

Je kan ook op basis van het voorleggen van een attest korting krijgen. Hieronder een overzicht van attesten uitgereikt door de bevoegde overheid.

• Uitkeringsgerechtigde werklozen:

> U bent volledig werkeloos of ten laste van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze.

> U bent verplicht ingeschreven als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, of ten laste van een dergelijke persoon.

                    Soort attest 

                    Attest afgeleverd door VDAB of RVA gedateerd vanaf 1 september 2022 met de 

                    vermelding inschrijving in het Deeltijds  Kunstonderwijs'.

                    In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te

                    vragen bij de dienst bevolking van uw stad.

 

• Leefloon:

 > U ontvangt een leefloon van het OCMW.

                    Soort attest 

                    Attest afgeleverd door het OCMW gedateerd vanaf 1 september 2022.

 

• Inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag:

 > U ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag.

                    Soort attest 

                    Attest afgeleverd door het OCMW gedateerd vanaf 1 september 2022.

 

• Erkend is als gehandicapte met tegemoetkoming FOD of persoon ten laste in deze situatie:

> U bent erkend als gehandicapte en u ontvangt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of u hebt iemand in deze situatie ten laste.

                    Soort attest 

                    Attest afgeleverd door de FOD (dit attest kan je niet aanvragen – dit krijg je                                automatisch toegestuurd indien je in aanmerking komt).

                    In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te

                    vragen bij de dienst bevolking van uw stad.

 

• Erkend is als gehandicapte met 66% arbeidsongeschiktheid of persoon ten laste in deze situatie:

> U bent erkend als gehandicapte met 66% arbeidsongeschiktheid  (voor kinderen en jongeren is dit = pijler 1 met minstens 4 punten) en u beschikt over een RIZIV nummer of u hebt iemand in deze situatie ten laste.

                   Soort attest 

                   Attest afgeleverd door de mutualiteit gedateerd vanaf 1 september 2022 met

                   vermelding van uw RIZIV nummer + omschrijving% en pijler arbeids-

                   ongeschiktheid (iedereen die zich in deze situatie bevindt heeft een RIZIV-nummer

                   dat terug te vinden is in uw persoonlijk arbeidsongeschiktheidsdossier. Er is een

                   onderscheid tussen formulieren kinderen/jongeren en volwassenen.

                   In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te

                   vragen bij de dienst bevolking van uw stad.

 

• Recht op een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%) of persoon ten laste in deze situatie:

> U hebt recht op een verhoogde kinderbijslag wegens erkenning van ten minste 66% arbeidsongeschiktheid of u hebt iemand in deze situatie ten laste.

> Niet van toepassing op gepensioneerde personen.

                 Soort attest 

                 Attest afgeleverd door uw persoonlijk kinderbijslagfonds of Famifed (Federaal

                 agentschap voor kinderbijslag) vanaf 1 september 2022 met  de vermelding reden.

                 In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te

                 vragen bij de dienst bevolking van uw stad.

 

• Verblijf in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling:

> U verblijft in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling.

                Soort attest 

                Attest afgeleverd door de instelling gedateerd vanaf 1 september 2022.

• Statuut erkend politiek vluchteling of persoon ten laste in deze situatie:

> U bent erkend politiek vluchteling of u hebt iemand in deze situatie ten laste.

                Soort attest 

                De federale instelling Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de

                Staatlozen(CGVS) reikt het attest uit dat het statuut  van erkende vluchteling

                aantoont. Met zo’n attest kan de erkende vluchteling zich inschrijven in het register

                van de gemeente waar zij/hij verblijft.

                De gemeente zorgt dan ofwel voor een:

                > jaarlijks te hernieuwen bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.

                > identiteitsbewijs voor vreemdelingen geldig voor vijf jaar.

                Zowel het attest van het CGVS als de gemeentelijke documenten volstaan om een

                verminderd tarief te bekomen.

                In geval ‘ten laste van’ hebt u ook een attest ‘gezinssamenstelling’ nodig, aan te

                vragen bij de dienst bevolking van uw stad.

 

• Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid.

> Elke betaalde inschrijving van een lid van een leefeenheid geeft een jongere van diezelfde leefeenheid automatisch recht op verminderd tarief.

> Leefeenheid = iedere lid van een leefeenheid (gezin of nieuw samengesteld gezin) met als hoofdverblijfplaats hetzelfde adres als de jongere die zich reeds heeft ingeschreven in de academie krijgt korting.

               Soort attest 

               Een attest ‘gezinssamenstelling’ aan te vragen bij de dienst bevolking van uw stad

               (enkel in geval van nieuw samengestelde  gezinnen of personen te laste).

LEERLING/GEZINSLID IS INGESCHREVEN IN

EEN ANDERE ACADEMIE VAN HET DEELTIJDS

KUNSTONDERWIJS 

Indien het volledig tarief werd betaald voor een inschrijving in een andere academie, dan heb je recht op vermindering op de AHA. Verwittig in dat geval het AHA secretariaat. Kortingen worden vanaf 1 juni tot en met 30 september van dat academiejaar terugbetaald na het voorleggen van een geldig inschrijvingsbewijs.

Opgelet! Leerlingen die zich in een 1ste optie hebben ingeschreven op de AHA! hebben voorrang op leerlingen die reeds ingeschreven zijn op een andere academie. Op basis van de klascapaciteit kan een leerlingen ingeschreven op een andere academie geweigerd worden op de AHA!.

Flower Girl_edited.png
bottom of page